Giới thiệuPhòng chatDanh mục
SMS Ngộ Nghĩnh cực vip - taive.net
Thức ăn
  )
  C,
(  ~)
(  ~)
(~  )
\\~~/
  \\/
Que Kem (6782)
             _.-.
         , '/  //\\
       ///  //  /)
     ///  //  //|
   ///  //  // /
///  //  // /
(`: //  // /
  `;`:// /
   / /:`:/
/  /  `'
(_/
Cốc Bia (5508)
    __
,-'    `-._
|=====|
(             )
| !!       |
| !!       |
|          |
|          |
`===='
       _           ,..
,--._\\\\_.--, (-00)
; #         _ :(    -)
:           (_____/
:                  :
`.___..___.`
   __
    \\_}
   .-./----.
/# ^^   \\
|            |
\\           /
    `"`"`
        .:'
    __ :'__
.'`  `-'  ``.
:              .-'
:             :
:            `-;
  `.__.-.__.'
Kem socola (8769)
    .-"`'"-.
   /          \\
  |          |
  /'---'---`\\
|              |
\\ .--.---.-. /
(__.--._.-.__)
   \\=-=-=-/
     \\=-=-/
       \\=-/
         V
Danh mục
loai-8-trang-0. -
Liên kết:
Opera Mini