Giới thiệuPhòng chatDanh mục
SMS Ngộ Nghĩnh cực vip - taive.net
Động vật
Bướm (11402)
___      ___
( @ \\v/ m )
\\__+|+__/
    {_/ \\_}
Chó (7902)
                             \\ \\
                               \\ \\
                           ___) )
          _____       /        \\
        /      | \\--._)        /
    __|uu | |     \\   \\_ \\
  /            | |  __ \\  /_) \\
(_)______|_|(____)(_____)
Kute dog (9690)
    ,-~~-.___.            
  /   |  '        \\            
(     )            0              
   \\_/-, ,------'            
      ===                       //                    
      /    \\-'~;      /~~~(O)
    /    __/~|  /             |    
=(  _____|(__________|
Voi (4468)
               __          __      
             /    \\~~~/     \\    
      ,----(           ..         )
    /        \\__            __/  
  /|                   (\\  |(
^   \\     /___\\      /\\ |
     |__|      |__|-"
Trâu (3605)
     (( )__(( )
     /            \\
    ( /     \\      \\
     \\ o  o      /
     (_(_)_)__/  \\            
    /   _,==.____ \\
   (     |__|         )
   /\\_.|__|'-.__/\\_
  / (            /         \\
  \\  \\          (         /
   )  '._____)       /    
(((___.--(((____/
Cừu (2147)
    _.%%%%%%%%
  /- _%%%%%%%%%
(_ %\\|%%%%%%%%
    %%%$$$$$$$$$%
        S%S%%%*%%S
           # #             ##
Cú mèo (2861)
   ,-----. ,-----.
/    ,   v   ,    \\
|   |\\___/|   |
\\   |o   o|   /
   \\  \\  w  /  /
     ((`---' ) )
    @====='
         \\   /
           V
Gấu 2 (3748)
_( \\--/ )
(o`. '_')
`.      <\\
  /         \\ )
(_(")__(")
Dơi 7 (1863)
     =,    (\\_/)    ,=
    /`-'--( " )--'-'\\
  /        (___)       \\
/...-..-../ " " \\.-..-...\\
Dơi 6 (1313)
          ,,
   ___(   )___
/                 \\
/\\/\\/\\||/\\/\\/\\
         ^^    
Danh mục
loai-7-trang-0. -
Liên kết:
Opera Mini